Jordbruket

På Gästa gård odlas i huvudsak vall som blir till ensilagebalar för den egna köttproduktionen och till torrt hästhö som går till försäljning. Vi brukar totalt ca 127 hektar varav 30 hektar är betesmark/åkerbeten, 25 hektar spannmålsodling och resten är slåttervallar.

Gårdens marker har sedan tidigt nittiotal brukats enligt ekologiska riktlinjer utan vare sig besprutning eller handelsgödsel. Vår ambition är att även i framtiden fortsätta att bruka marken enligt samma filosofi som tidigare. Våra åkrar gödslas därför enbart med ren kogödsel från våran egen gård samt från den närliggande gård som vi arrenderar.

Fröblandningen som vi använder till vallen består i huvudsak av timotej, ängssvingel och rödklöver/vitklöver. Spannmålen vi odlar är vårvete av sorten Triso.

Vi gör allting själva i växtodlingskedjan. Från att vända jorden, gödsla, bereda marken, sådden och att slutligen ta rätt på gräset som blir till djurfoder. Dock lejer vi entreprenör för spannmålssådden.

Nyslagen klövervall som skall bli ensilage.
Plöjning - luckra upp jorden för kommande nysådd.
Sådd och stenplockning pågår för fullt.
Här kommer spannmålen snart ner i backen!
Här ligger höskörden och torkar.
Putsning av beten för att hålla jämn kvalitet på återväxten efter djurens framfart.
Buskröjarn - redo att börja röja åkrarnas kanter så att dikena inte växer igen.