Skogsbruket

På Gästa gård bedriver vi så kallat traditionellt skogsbruk, vilket innebär att vi följer skogsstyrelsens linje om trakthyggesbruk. Trakthyggesbruk innebär att man planterar en ny generation träd samtidigt i ett bestånd vid föryngring. Ungskogen röjs när den mäter 2 till 4 meters trädhöjd för att sedan gallras 1 till 2 gånger under sin omloppstid. Slutligen när skogen nått en viss ålder (beroende på trädslag) tas alla träd ner samtidigt i en slutavverkning, varpå marken markbereds och nya plantor sätts i backen.

Vi brukar ca 120 hektar skog och tar in externa aktörer som sköter de stora insatserna som gallring och slutavverkning samt markberedning och plantering. Den tid vi har att ägna oss åt skogen rent fysiskt går mestadels åt till den årliga vedhuggningen för självhushållet samt mindre röjningar på utvalda bestånd.

Ironiskt nog ligger den mesta arbetsbörda för att bruka skog i dagens tid på kontorssidan då tjänster skall planeras in och bokas, utföras samt slutligen följas upp med en okulärbesiktning via en promenad i skogen.

En väl genomförd förstagallring i ett tallbestånd.
Underröjd blandskog med senvuxet klentimmer.
Insamling av gärdsgårds material från ett senvuxet granbestånd.
Gärdsgård byggd efter den gamla tekniken...
... bara naturliga beståndsdelar som slanor, störar och vidjor.
En ny skogsväg ser dagens ljus.
Bearbetning av timmerhögen inför vedkapningen.
Vindfälle uppe på berget som lämnats som död ved åt insekter och djur.
Vyn i skogen tre år efter stormen Dagmars härjningar.
En nyplanterad skog tar vid efter stormfällningen.
Växande skog möter slutavverkad skog.
Härligt vinterjobb...
...tillvaratagande av vindfälle som fallit över ån.